Jestem off-line
Zajrzyj w godzinach pracy, aby zasięgnąć porady

Umowa z nami

Wzór umowy z naszym biurem:

W dniu ..............  pomiędzy  .................   prowadzącą działalność zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą      ...............................................................   z siedzibą w ...............................................  zwaną dalej  " Powierzającym ",

a 

" ROBERT - Biuro Rachunkowe z Tradycjami  sp. z o.o. "   NIP: 525-254-39-90, z siedzibą w Warszawie ( 04-143 )   przy ul. Kordeckiego 19 lokal 4,  numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym  0000442885  reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - ......................................    zwanym dalej  " Zleceniobiorcą "  

zostaje zawarta umową następującej treści:

§1

1. Powierzający oświadcza, iż z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza się na zasadach  ogólnych ( podatkowa księga przychodów i rozchodów ), jako podatnik podatku od towarów i usług. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wymagane kwalifikacje zawodowe w zakresie świadczenia usług potwierdzone:

 - Świadectwem Kwalifikacyjnym Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej

- Dyplomem ukończenia Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie rachunkowości ( mgr ekonomii )

3. Przedmiotem umowy jest powierzenie Zleceniobiorcy czynności prowadzenia podatkowej księgiprzychodów i rozchodów, sporządzania zeznań i deklaracji na podstawie danych wynikających z tej księgioraz sporządzania deklaracji ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowy zakreszlecenia określono w dalszej części umowy.  

Zleceniobiorca zobowiązuje się do uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez właściwe Urzędyoraz inne Instytucje.

 § 2

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowego, na zasadach określonych prawem: 

a).Prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Powierzającego oraz sporządzania na jej  podstawie zeznań i deklaracji podatkowych.

b).Prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych.

c). Sporządzania deklaracji rozliczeniowych do ZUS, a także innych dokumentów do ZUS związanychz wykonywaną przez Powierzającegodziałalnością gospodarczą.

d).Prowadzenia ewidencji ( zakupu i sprzedaży ) dla celów podatku od towarów i usług oraz sporządzania na jej podstawie deklaracji podatkowych VAT.

e). Prowadzenia pełnych kadr i spraw pracowniczych, w tym m.in. kart pracowniczych zatrudnionych pracowników oraz sporządzania list płac i miesięcznych deklaracji

f).Dostarczania w ustawowym terminie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentówrozliczeniowychdo właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

g).Przygotowania i dostarczenia do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty zawarcianiniejszej umowy zawiadomienia o powierzeniu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz adresiei miejscu jej prowadzenia i przechowywania; zawiadomienia aktualizacyjnego NIP-1 związanegoz powierzeniem księgi przychodów i rozchodów.

h).Występowania w imieniu Powierzającego w postępowaniu podatkowym przed właściwym UrzędemSkarbowym, jeżeli Powierzający umocuje Zleceniobiorcę odrębnym pełnomocnictwem ( w zakresie umocowania prawnego ).  

i ). Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczania Powierzającemu wymaganych informacji o kwotach zobowiązań nie później niż na dwa dni przed terminem płatności.

2. Czynności, o których mowa w ust.1 będą wykonywane w siedzibie Zleceniobiorcy. Tamteż przechowywana będzie podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz dokumenty związane z jej prowadzeniem, a także innedowody księgowe, ewidencje, rejestry i deklaracje. Po upływie roku podatkowego księga wraz z całądokumentacją zwracana będzie za pokwitowaniem Powierzającemu. Od tego momentu to Powierzający będzie ponosił odpowiedzialność za ich przechowywanie i zabezpieczenie.      

§ 3

Powierzający zobowiązuje się do:

1).Sporządzania na koniec każdego roku podatkowego spisu z natury towarów handlowych, materiałówpodstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i  odpadków, a w przypadkudziałalności usługowej i budowlanej produkcji niezakończonej według kosztów wytworzenia. Wycenionyspis należy przedłożyćZleceniobiorcy w terminie do 30 dni od daty jego sporządzenia ( do 30 stycznia ).

2).Dostarczania Zleceniobiorcy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni dowodówksięgowych i dokumentów, a także udzielania niezbędnych wyjaśnień i informacji.

3). Samodzielnego regulowania swoich zobowiązań.
4). Dokonywania na odwrocie faktur związanych z zakupem części do środków trwałych już
zaewidencjonowanych opisu polegającego na wyszczególnieniu, jakiego środka trwałego wydatek dotyczyoraz czy jest to wymiana wcześniej istniejącego elementu środka trwałego na inny, czy też jego ulepszenie(przebudowa, nadbudowa, odbudowa, rozbudowa, modernizacja).

 § 4

1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania staranności przy jej realizacji.   

2. W przypadku braku realizacji lub nienależytej realizacji zleconych obowiązków przez ZleceniobiorcęPowierzającyzastrzega sobie prawo do zatrzymania wypłaty wynagrodzenia, na co Zleceniobiorcawyraża zgodę.

 § 5

 1. Strony umowy określają miesięczne wynagrodzenie Zleceniobiorcy w wysokości ....................  zł brutto( słownie:  .........................................................  złotych ).

2. Wynagrodzenie nie może ulec zmianie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie do dnia 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie wystawionej faktury VAT przez Zleceniobiorcę,  pod rygorem zaprzestania prowadzenia spraw zleconych niniejszą umową.

§ 6

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie przedmiotu zlecenia wobec osób trzecich w czasie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu.

2. Zleceniobiorca nie może powierzyć całości lub części przedmiotu zlecenia innym osobom bez zgody Powierzającego.
3. W wypadku niemożności dokonania określonej czynności związanej z treścią niniejszej umowy jej strony
zobowiązane są do niezwłocznego powiadamiania się wzajemnie, uwzględniając przy tym to, iż dokumentydo instytucji "publicznych" dostarcza się w terminie do 7 dni od daty zaistnienia okoliczności.      

§ 7

1.Umowę zawarto na czas nieokreślony. Umowę można wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. W okresie wypowiedzenia Powierzającyzobowiązany jest do uregulowania zaległości wobec Zleceniobiorcy.

3. Zleceniobiorca  zobowiązany jest do przekazania Powierzającemu  na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego prowadzonej dokumentacji w terminie 7 dni.W przypadku braku porozumienia w tej sprawie Zleceniobiorcaprzekaże prowadzoną dokumentację bez protokołu na adres siedziby Powierzającego.

 

.......................................                                                                      ....................................... 

      ( zleceniobiorca )                                                                                        ( powierzający )

Kontakt online Napisz do nas... Wyślij
  • Rabaty dla firm z polskim kapitałem
  • Kreatywne rozwiązania podatkowe
  • Biegły Rewident w cenie standardowej umowy
  • Skuteczna windykacja nalezności
  • Tradycja i doświadczenie to podstawa naszego działania
  • Podpisz z nami umowę
  • Całą resztę zostaw nam
Robert - Biuro Rachunkowe z Tradycjami | CPA